Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND, của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Đăng ngày 28 - 06 - 2021
100%

Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao”; kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa rất quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận 85 vị đại biểu trúng cử trong Cuộc bầu cử ngày 23-5-2021 đủ tư cách làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy dân chủ và thống nhất cao trong việc lựa chọn và bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh; thông qua số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc tiến hành bầu cử các chức danh nêu trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo đúng quy định của pháp luật với số phiếu bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND tỉnh.

HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao của Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khi nhận trọng trách, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh thay mặt cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.

Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các vị vừa được bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND, của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiên thành công “mục tiêu kép”, vừa chiến thắng đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Để thực hiện thành công mục tiêu cao cả đó, trước mắt chúng ta là những nhiệm vụ lớn và yêu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thường xuyên của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

Thứ ba, nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trước mắt, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban MTTQ tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Thứ tư, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Ðể hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng hiệu quả, các cơ quan của HĐND cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai sắp tới.

Thứ năm, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã chính thức thực thi trọng trách Người đại biểu Nhân dân. Trên cương vị mới, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với Nhân dân”; đồng thời, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thưa toàn thể kỳ họp!

Thành công rất tốt đẹp của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như thành công của Kỳ họp này là biểu hiện sống động của tinh thần “đồng tâm nhất trí góp sức” của cả hệ thống chính trị, của cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Thành công đó sẽ tạo khí thế và tiền đề thuận lợi để chúng ta bước vào một nhiệm kỳ mới.

Nhân kỳ họp quan trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội trong những năm qua đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với tỉnh Thanh Hóa và hoạt động của HĐND tỉnh. Kính mong trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của Trung ương, để Thanh Hóa ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, sự đóng góp tích cực của các ban, sở, ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã về dự, đưa tin, tuyên truyền về kỳ họp.

HĐND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những người con của quê hương Thanh Hóa đang công tác, học tập ở trong và ngoài nước; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết vững vàng như ngọn núi Hàm Rồng, trường tồn như dòng Sông Mã, với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu đã về dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn./.

<

Tin mới nhất

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9, quyết tâm thực hiện thành công...(01/09/2021 10:56 SA)

Thần tốc, mạnh mẽ, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng(31/08/2021 9:37 SA)

Thanh Hoá tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh(28/08/2021 4:23 CH)

TP Thanh Hóa thành lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19(28/08/2021 4:21 CH)

Công văn khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống...(28/08/2021 10:15 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch...(28/08/2021 10:13 SA)

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thanh Hóa quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID -19(24/08/2021 8:13 SA)

Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quy...(20/08/2021 11:11 SA)