Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
89 người đã bình chọn
2965 người đang online

Đơn vị trực thuộc

100%

Gồm có 6 Ban, 2 Trung tâm và Hội Nông dân 27 huyện, thị, thành phố

I. Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1 - Ban Văn phòng:

                 Chánh Văn phòng: Đ/c Bùi Xuân Thiên

                 Phó Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thư

                 Điện thoại: (037)3.716.487

 

a) Chức năng:
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, cơ quan tỉnh Hội.
- Thực hiện công tác phục vụ, nội vụ cơ quan. 
b) Nhiệm vụ:
- Theo dõi; đôn đốc các huyện, thị, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ, xử lý thông tin, lưu trữ tư liệu của cơ quan. 
- Tổng hợp tình hình các mặt công tác của hội, tham mưu cho Thường trực chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, TW Hội Nông dân Việt Nam; Quản lý phát hành, lưu trữ các loại văn bản của cơ quan và hội cấp trên; thẩm định các văn bản trước khi Thường trực ký phát hành; xây dựng chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, năm. 
- Giúp Thường trực quản lý điều hành công tác hành chính cơ quan, phụ trách công tác thi đua khen thưởng; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị.
- Xây dựng cơ sở vật chất, quản lý trật tự nội vụ, giờ giấc làm việc, vệ sinh môi trường, công tác tài chính, tài vụ, phục vụ các hoạt động của cơ quan.
- Thực hiện chương trình phối hợp với Sở Bưu chính viễn thông về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.


 2 -   Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Đ/c Lưu Văn Tơ

Phó ban: Đ/c Nguyễn Trọng Thành

Điện thoại: (037)3.850.440

a) Chức năng
- Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực xây dựng củng cố hệ thống tổ chức hội các cấp.
- Tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan tỉnh Hội.
b) Nhiệm vụ
- Tham mưu xây dựng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; theo dõi công tác xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ Hội Nông dân huyện, thị, thành phố; chỉ đạo xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.
- Tham mưu cho Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan về công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ Cơ quan tỉnh Hội.
 - Tham mưu cho Đảng đoàn thực hiện công tác qui hoạch, quản lý, bổ sung cán bộ chủ chốt Hội Nông dân huyện, thị, thành phố.
        - Soạn thảo các quyết định, quy định thuộc công tác tổ chức và cán bộ. 
        - Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huyện và cơ sở.
       - Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ của cơ quan.
Tham mưu về công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện Nghị quyết 09NQ/CP, Quyết định 138 QĐ/CP về chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.


3 -  Ban Kiểm tra:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Oanh

Phó ban: Đ/c Nguyễn Thị Thế

Điện thoại: (037)3.721.029


a)  Chức năng
- Tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên nông dân.
b) Nhiệm vụ
     - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động công tác hội hàng năm và công tác xử lý kỷ luật của hội. Giúp Ban Thường vụ, Thường trực phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để giám sát một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát huy quyền làm chủ của nông dân thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn.
     - Phối hợp kiểm tra thực hiện công tác hội và phong trào nông dân; kiểm tra việc thực hiện điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của hội nông dân các huyện, thị, thành phố và cơ sở.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân.
- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên nông dân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý.
         - Tham gia tư vấn pháp lý, hoạt động hoà giải cho nông dân; tham mưu cho Thường trực tỉnh Hội thực hiện công tác tiếp dân tại cơ quan tỉnh Hội.


4 - Ban Tuyên huấn: 

Trưởng ban: Đ/c Vũ Tiến Dũng 

Phó ban: Đ/c Vũ Thị Thanh Xuân 

Điện thoại: (037)3.850.437


a) Chức năng
-  Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực về công tác tuyên truyền, giáo dục nông dân.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của hội.
b) Nhiệm vụ
- Đầu mối tham mưu tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của TW hội có liên quan.
- Tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục hội viên nông dân.
- Đấu mối nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của nông dân, đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết.
- Tham mưu biên tập, xuất bản Bản tin nông dân Thanh Hoá; phối hợp với Báo Thanh Hoá, Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên mục trên báo, đài theo chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Báo Thanh Hoá, Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực chỉ đạo phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, xã văn hoá.
- Thực hiện các chương trình phối hợp với Sở Văn hoá- Thể thao & du lịch, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh.
- Chỉ đạo công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của hội.


5 -  Ban Xã hội:

Trưởng ban: Đ/c Lê Hồng Sơn

Phó ban: Đ/c Bùi Thị Ngọc

Điện thoại: (037)3.721.030


a) Chức năng
- Tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực về công tác xã hội và các chính sách xã hội ở nông thôn.
- Tổ chức thực hiện các dự án phát triển xã hội nông thôn của hội thuộc phạm vi phụ trách 
b) Nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực về tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với nông dân. 
- Quản lý, theo dõi chương trình vốn vay của nông dân với Ngân hàng Chính sách xã hội, các dự án quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho nông dân.
- Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. 
- Thực hiện chương trình phối hợp với Ban Dân tộc Miền núi về đẩy mạnh công tác vận động nông dân vùng dân tộc miền núi phát triển kinh tế- xã hội thực hiện chính sách dân tộc, miền núi của Đảng, Nhà nước. 
- Giúp thành viên Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và Công an tỉnh tuyên truyền vận động nông dân tích cực phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.
- Tham mưu cho Thường trực phối hợp với Sở Y tế về tuyên truyền phòng chống lao, Dân số KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em.
-  Tham mưu thường trực phối hợp với BHXH vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

 

6 - Ban Kinh tế:  

Trưởng ban: Đ/c Lê Ngọc Thông

Phó ban: Đ/c Đỗ Đức Lợi 

Phó ban: Đ/c Thiều Thị Yến

Điện thoại: (037)3.850.441


a) Chức năng 
- Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực về triển khai, thực hiện chính sách phát triển kinh tế.
- Tổ chức thực hiện các dự án, các chương trình phát triển kinh tế nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
b) Nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội về theo dõi việc triển khai và giám sát thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và đề xuất kiến nghị bổ sung sửa đổi những bất cập của cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. 
- Tham mưu đấu mối, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKDG đoàn kết, giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giầu chính đáng.  
- Quản lý, theo dõi vốn vay của nông dân với Ngân hàng NN & PTNT theo Nghị quyết liên tịch 2308 NQLT.
-  Tham mưu cho Thường trực phối hợp với Sở Công thương về đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn.
- Tham mưu, hướng dẫn, xây dựng các mô hình, dự án kinh tế ở huyện và cơ sở.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ hướng dẫn chỉ đạo xây dựng phát triển tổ hợp tác, HTX, kinh tế trang trại, các hiệp hội ngành nghề kinh tế.
 - Tham mưu thường trực phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế – văn hoá xã hội bảo vệ biên giới Tổ quốc. 
- Đấu mối thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


7 - Trung tâm Chuyển giao công nghệ - hỗ trợ nông dân.

Giám đốc: Đ/c Trần Minh Hiếu

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Vinh 

Điện thoại: (037)3.850.436


a) Chức năng
- Tuyên truyền vận động nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.
- Tổ chức thực hiện các dự án, xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.
b) Nhiệm vụ
- Tuyên truyền hướng dẫn nông dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển giao công nghệ nhằm tạo điều kiện giúp các hộ nông dân trong tỉnh tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả
- Tham mưu cho Thường trực huy động và theo dõi Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp; trực tiếp quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và các dự án quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội  .
- Tham mưu cho Thường trực phối hợp với trường Cao đẳng nghề NN & PTNT Bắc bộ về việc dạy nghề cho nông dân; phối hợp với trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, Sở khoa học và công nghệ,  Sở Nông nghiệp & PTNT để thực hiện chính sách đầu tư nông nghiệp, nông thôn.
- Tham mưu cho thường trực theo dõi, quản lý hoạt động các Trung tâm hỗ trợ nông dân cấp huyện, các nhóm nông dân kiểu mẫu.
-Tổ chức thực hiện các dự án phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Thường trực giao.
- Phối hợp với Công ty TNHH Thương mại VIC về việc chuyển giao KHKT chăn nuôi , ATTP, thành lập tổ hợp chăn nuôi và cung ứng thức ăn gia súc cho nông dân; phối hợp với công ty phân bón Nam phát mua phân bón trả chậm cho nông dân miền núi.


8 - Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân:   

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chủ tịch 

Phó Giám đốc: Đ/c Lê Văn Bá

Phó Giám đốc: Đ/c Lê Thị Hà

Điện thoại: (037)3.952.944


a) Chức năng
- Tư vấn, hỗ trợ, tuyển lao động, giới thiệu việc làm và tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
b) Nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội về tình hình việc làm của nông dân.
-  Tham mưu cho Thường trực tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp giáo dục định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn.
- Tuyển chọn, giới thiệu lao động đi  làm việc trong nước và nước ngoài.
 

II - Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Ngọc Sinh

Phó Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Tiến

Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Hải Duân

Điện thoại: (037)6.252.379

2. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Doãn Văn Đạt

Phó Chủ tịch: Đ/c Trịnh Đình Hồng

Điện thoại: (037)3.767.942

3. Hội Nông dân Thị xã Sầm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Vũ Đình Dinh

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: (037)3.822.131

4. Hội Nông dân Huyện Nga Sơn

Chủ tịch: Đ/c Trần Thị Thắm

Phó Chủ tịch: Đ/c Đỗ Xuân Thái

Phó Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Sinh

Điện thoại: (037)3.872.170

5. Hội Nông dân Huyện Hà Trung

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Mai

Phó Chủ tịch: Đ/c Mai Văn Tập

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại: (037)3.836.353

6. Hội Nông dân Huyện Hậu Lộc

Chủ tịch: Đ/c Đồng Minh Quang

Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Xuân Thơm

Điện thoại: (037)3.831.278

7. Hội Nông dân Huyện Hoằng Hóa

Chủ tịch: Đ/c Trịnh Thị Quế

Phó Chủ tịch: Đ/c Hoàng Thanh Hải

Phó Chủ tịch: Đ/c Trương Thanh Quế

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: (037)6.252.379

8. Hội Nông dân Huyện Tĩnh Gia

Chủ tịch: Đ/c Lê Ngọc Ngân

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Tòng

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Xuân Tĩnh

Điện thoại: (037)3.861.543

9. Hội Nông dân Huyện Quảng Xương

Chủ tịch: Đ/c Lê Duy Báo

Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Sỹ Quyền

Phó Chủ tịch: Đ/c Bùi Tuấn Anh

Điện thoại: (037)3.863.116

10. Hội Nông dân Huyện Nông Cống

Chủ tịch: Đ/c Lê Anh Nhất

Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Văn Ngọc

Điện thoại: (037)3.839.544

11. Hội Nông dân Huyện Đông Sơn

Chủ tịch: Đ/c Phạm Trọng Thanh

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Hoài

Điện thoại: (037)3.820.096

12. Hội Nông dân Huyện Thiệu Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Xuân Lai

 Phó Chủ tịch: Đ/c La Thị Sinh

Điện thoại: (037)3.842.143

13. Hội Nông dân Huyện Triệu Sơn

Chủ tịch: Đ/c Hoàng Văn Bốn

Phó Chủ tịch: Đ/c Đoàn Hoàng Bính

Điện thoại: (037)3.867.591

14. Hội Nông dân Huyện Yên Định

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Quang Hòa

Phó Chủ tịch: Đ/c Phạm Quang Thục

Phó Chủ tịch: Đ/c Trịnh Văn Thanh

Điện thoại: (037)3.869.106

15. Hội Nông dân Huyện Vĩnh Lộc

Chủ tịch: Đ/c Lê Thị Thu

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: (037)3.870.140

16. Hội Nông dân Huyện Thạch Thành

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hồng Vân

Phó Chủ tịch: Đ/c Phạm Thị Ngần

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: (037)3.877.385

17. Hội Nông dân Huyện Thọ Xuân

Chủ tịch: Đ/c Phạm Duy Lâm

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Vinh

Điện thoại: (037)3.

18. Hội Nông dân Huyện Cẩm Thủy

Chủ tịch: Đ/c Yến Văn Bình

Phó Chủ tịch: Đ/c Bùi Xuân Chữ

Phó Chủ tịch: Đ/c Trịnh Huy Phương

Điện thoại: (037)3.876.120

19. Hội Nông dân Huyện Ngọc Lặc

Chủ tịch: Đ/c Lê Ngọc Minh

Phó Chủ tịch: Đ/c Vũ Văn Long

Điện thoại: (037)3.871.013

20. Hội Nông dân Huyện Lang Chánh

Chủ tịch: Đ/c Lê Thanh Soan

Phó Chủ tịch: Đ/c Vi Văn Thọ

Điện thoại: (037)3.874.237

21. Hội Nông dân Huyện Thường Xuân

Chủ tịch: Đ/c Đỗ Văn Chỉnh

Phó Chủ tịch: Đ/c Cầm Bá Quyền

Điện thoại: (037)3.873.464

22. Hội Nông dân Huyện Như Thanh

Chủ tịch: Đ/c Hàn Văn Huyên

Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Văn Lâm

Điện thoại: (037)3.650.426

23. Hội Nông dân Huyện Như Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lê Thị Hảo

Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Ngôn

Điện thoại: (037)3.878.065

24. Hội Nông dân Huyện Quan Hóa

Chủ tịch: Đ/c Hà Văn Tích

Phó Chủ tịch: Đ/c Lương Thị Tĩnh

Điện thoại: (037)3.875.801

25. Hội Nông dân Huyện Quan Sơn

Chủ tịch: Đ/c Doãn Ngọc Hài

Phó Chủ tịch: Đ/c Hà Đức Liên

Điện thoại: (037)3.

26. Hội Nông dân Huyện Bá Thước

Chủ tịch: Đ/c Cao Xuân Bằng

Phó Chủ tịch: Đ/c Võ Thị Lý

Phó Chủ tịch: Đ/c Hà Công Thước

Điện thoại: (037)3.880.619

27. Hội Nông dân Huyện Mường Lát

Chủ tịch: Đ/c Mai Văn Ngọc

Phó Chủ tịch: Đ/c Trịnh Văn Dũng

Điện thoại: (037)3.