Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Đơn vị trực thuộc

100%

Gồm có 4 Ban, Trung tâm và Hội Nông dân 27 huyện, thị, thành phố

 

I. Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1 - Ban Văn phòng:

                 Chánh Văn phòng: Đ/c Bùi Xuân Thiên

                 Phó Văn phòng: Đ/c Nguyễn Văn Bích

                 Phó Văn phòng: Đ/c Trịnh Văn Tuyên

                 Điện thoại: (037)3.716.487

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Thông tin, tổng hợp phụ vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Quản lý tài sản, tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các Ban, đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện công tác phục vụ, nội vụ cơ quan.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và các công việc cụ thể theo sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan.

- Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ chuẩn bị các báo cáo, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...; soạn thảo, thẩm định nội dung, thể thức các loại văn bản của Hội Nông dân tỉnh trước khi trình ký và phát hành; tổ chức in, sao và phát hành văn bản.

 - Theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân.

- Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra hướng dẫn, theo dõi và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.

- Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan và hoạt động thường xuyên của các ban, trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh theo quy định; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị.

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của cơ quan tỉnh Hội.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.


 2 -   Ban Tổ chức – Kiểm tra

Trưởng ban: Đ/c Vũ Thị Thanh Xuân

Phó ban: Đ/c Nguyễn Trọng Thành

Phó ban: Đ/c Phạm Văn Huấn

Điện thoại: (037)3.850.440

a. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hệ thống Hội.

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ về công tác trợ giúp pháp lý, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu, giúp việc Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác cán bộ: Tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, đề bạt, quản lý cán bộ; xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

- Tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; tham mưu hiệp y với cấp ủy về công tác cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân cấp huyện.

- Tham mưu, hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp. Định hướng nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quân sự cơ quan.

- Hướng dẫn và tham mưu công tác Thi đua – Khen thưởng và kỷ luật trong hệ thống Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở.

- Tham mưu kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội.

- Phối hợp với các ban, đơn vị kiểm tra việc triển khai các chương trình, dự án của Hội theo quy định.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội; tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu.

- Tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tư vấn, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, hội viên nông dân.

- Tham mưu thực hiện các chương trình phối hợp có liên quan đến công tác tổ chức; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Sở Tư pháp…).

- Phụ trách công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Thư ký cho thành viên các Ban chỉ đạo tỉnh (Thường trực phụ trách Ban).

- Thực hiện công tác văn phòng, thư ký của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội.

 

3 - Ban Tuyên giáo: 

Trưởng ban: Đ/c Vũ Tiến Dũng 

Phó ban: Đ/c Lê Tuấn Anh

Điện thoại: (037)3.850.437


a. Chức năng:

- Nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để phản ánh, tham mưu kịp thời với các cấp Hội có biện pháp giải quyết.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống Hội.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng – an ninh; công tác dân tộc, tôn giáo.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho hội viên nông dân. Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để tham mưu giải pháp kịp thời.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng – an ninh; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia giữ gìn và bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh biên giới, biển đảo. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên. Biên tập đề cương tuyên truyền, bản tin, tài liệu sinh hoạt cho hội viên. Quản lý và phát triển Website của Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông để giới thiệu các hoạt động của Hội, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo.

- Tham mưu triển khai các chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục (Sở Văn hoá- Thể thao & du lịch, Sở Tài nguyên & Môi trường, Hội Khuyến học tỉnh, Công an, Bộ đội biên phòng, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh…).

- Hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong cán bộ, hội viên (Tổ chức các hội thi, hội diễn: Kiến thức nhà nông, Cúp bóng chuyền Bông lúa vàng, Tiếng hát đồng quê, Thôn nữ giỏi giang duyên dáng...).

- Chỉ đạo công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Hội.

- Tham mưu cho Thường trực, phối hợp với các ban chuyên môn, đấu mối thu thập số liệu, chuẩn bị nội dung về việc phát ngôn với báo chí.

- Thư ký, giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (Thường trực phụ trách Ban).

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội.

 

4 - Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Thư

Phó ban: Đ/c Đỗ Đức Lợi 

Điện thoại: (037)3.850.441


a. Chức năng:

- Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội.

- Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế xã hội, dân số, gia đình; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu ký kết và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Hướng dẫn xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

- Tham mưu với Ban Thường vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, với các sở, ban, ngành của tỉnh để phát triển kinh tế nông nghiệp và các vấn đề xã hội ở nông thôn.

- Xây dựng các mô hình công tác xã hội, dân số, gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc lĩnh vực xã hội, dân số, gia đình.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai các chương trình, đề án, dự án về xã hội, dân số, gia đình như: Xóa đói, giảm nghèo; ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; y tế; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; an toàn lao động; phòng chống lao, HIV- AIDS; giáo dục nâng cao nhận thức và bài trừ các hủ tục lạc hậu ở nông thôn…

- Tham mưu thực hiện các chương trình phối hợp với các đơn vị được giao (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; Sở Công thương; Bảo hiểm xã hội;…).

- Quản lý, theo dõi chương trình vốn vay của nông dân với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội; các dự án quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho nông dân.

- Thư ký, giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (Thường trực phụ trách Ban).

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội.

 

5 - Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

Giám đốc: Đ/c Bùi Thị Ngọc

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Vinh 

Phó Giám đốc: Đ/c Lê Thị Hà

Điện thoại: (037)3.850.436

a. Chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ nông dân là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động trực tiếp hỗ trợ nông dân về: Vốn; vật tư nông nghiệp, cây giống, con giống; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế xã hội nông thôn; tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho nông dân; hướng dẫn và vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; liên kết với các doanh nghiệp tập trung xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn kết nối cung cầu; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; kết nối tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác để phục vụ hội viên, nông dân và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Trung tâm.

b. Nhiệm vụ:

 * Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

* Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân:

- Phối hợp với các nhà khoa học, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, điện và các nghề tiểu thủ công nghiệp cho nông dân.

- Hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm tổ chức lại sản xuất, tích tụ ruộng đất theo mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Thông qua nguồn vốn vay ngân hàng, quỹ Hỗ trợ nông dân và liên kết với các doanh nghiệp tập trung xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tổ hợp tác và hợp tác xã, đưa các cây trồng, vật nuôi chủ lực vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng yêu cầu hội nhập và cải thiện cuộc sống cho nông dân.

- Thực hiện các chương trình phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để cung ứng vật tư, phân bón, máy nông nghiệp trả chậm không lãi cho nông dân đầu tư vào sản xuất.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý để nông dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật; mở rộng dịch vụ thông tin giúp nông dân tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiến thức thị trường.

* Thực hiện hoạt động đào tạo nghề cho nông dân:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng về số lượng, chất lượng, cơ cấu theo ngành nghề và trình độ đào tạo theo hướng chuẩn hóa. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các Trung tâm. Huy động các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người lao động có tay nghề cao, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để họ tham gia dạy nghề cho nông dân.

- Khảo sát, xác định nhu cầu học nghề của nông dân, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công ty xuất khẩu lao động để xây dựng kế hoạch dạy nghề. Đa dạng các hình thức dạy nghề, dạy nghề sơ cấp, dạy nghề thường xuyên, dạy nghề tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dạy nghề tại địa phương...

- Liên kết với các nhà khoa học, các doanh nghiệp để đào tạo nghề cho nông dân (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...) theo tiêu chuẩn học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng hoặc dạy nghề tại chỗ theo hình thức “ cầm tay chỉ việc”) cho các đối tượng là hội viên, nông dân trực tiếp làm nông nghiệp.

- Chủ động, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để có kế hoạch đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm cho nông dân sau học nghề tại các doanh nghiệp. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho nông dân gắn với mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm thu hút vốn đầu tư hoạt động phát triển sản xuất, nghiêm cứu khoa học, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

- Quản lý, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của Trung tâm với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội giao.

6. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Đình Tuấn – PCT TT HND tỉnh

Phó Trưởng ban: Đ/c Bùi Thị Ngọc – GĐ TT HTND HND tỉnh

 

Quỹ Hỗ trợ nông dân là đơn vị có tư cách pháp nhân, có điều lệ, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động tuân thủ theo Thông tư 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính và các quy định của Đảng, Nhà nước.

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh do Ban Thường vụ tỉnh Hội trực tiếp chỉ đạo hoạt động (hoạt động nghiệp vụ gắn với hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân).

a. Chức năng:

- Tham mưu Ban Thường vụ xây dựng, quản lý, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân; phối họp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế giúp nông dân tạo vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Giúp Ban Thường vụ điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; tham mưu ký kết và triển khai chương trình phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.

 b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban thường vụ công tác điều hành, quản lý vốn, tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân và quản lý phí ủy thác theo đúng quy định của nhà nước; tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương trình phối hợp tạo vốn cho nông dân.

 - Triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ về tăng trưởng nguồn vốn và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và Trung ương Hội về xây dựng phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân và các hoạt động tạo vốn khác đến cán bộ, hội viên, nông dân.

- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương giao; huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với các hình thức ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác (toàn phần hoặc từng phần) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho các hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tham quan trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hộ vay. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, hoạt động của Hội Nông dân cấp xã về các nội dung liên quan đến Quỹ hỗ trợ nông dân; tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.

- Tổ chức thẩm định, tái thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của người vay và thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định.

-  Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ vốn khác do Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp giao.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ tỉnh Hội giao.

 

II - Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

Chủ tịch: Đ/c Kim Ngọc Lưỡng

Điện thoại: (037)6.252.379

2. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Doãn Văn Đạt

Điện thoại: (037)3.767.942

3. Hội Nông dân Thị xã Sầm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Phạm Gia Ất

Điện thoại: (037)3.822.131

4. Hội Nông dân Huyện Nga Sơn

Chủ tịch: Đ/c Mai Trọng

Điện thoại: (037)3.872.170

5. Hội Nông dân Huyện Hà Trung

Chủ tịch: Đ/c Mai Đức Sơn

Điện thoại: (037)3.836.353

6. Hội Nông dân Huyện Hậu Lộc

Chủ tịch: Đ/c Ngọ Văn Thành

Điện thoại: (037)3.831.278

7. Hội Nông dân Huyện Hoằng Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: (037)6.252.379

8. Hội Nông dân Huyện Tĩnh Gia

Chủ tịch: Đ/c Lê Ngọc Ngân

Điện thoại: (037)3.861.543

9. Hội Nông dân Huyện Quảng Xương

Chủ tịch: Đ/c Phạm Thị Thu

Điện thoại: (037)3.863.116

10. Hội Nông dân Huyện Nông Cống

Chủ tịch: Đ/c Lê Anh Nhất

Điện thoại: (037)3.839.544

11. Hội Nông dân Huyện Đông Sơn

Chủ tịch: Đ/c Phạm Trọng Thanh

Điện thoại: (037)3.820.096

12. Hội Nông dân Huyện Thiệu Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Xuân Lai

Điện thoại: (037)3.842.143

13. Hội Nông dân Huyện Triệu Sơn

Chủ tịch: Đ/c Lê Xuân Trường

Điện thoại: (037)3.867.591

14. Hội Nông dân Huyện Yên Định

Chủ tịch: Đ/c Trịnh Quốc Dũng

Điện thoại: (037)3.869.106

15. Hội Nông dân Huyện Vĩnh Lộc

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lam

Điện thoại: (037)3.870.140

16. Hội Nông dân Huyện Thạch Thành

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: (037)3.877.385

17. Hội Nông dân Huyện Thọ Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lê Tất Vang

Điện thoại: (037)3.833.278

18. Hội Nông dân Huyện Cẩm Thủy

Chủ tịch: Đ/c Trịnh Huy Phương

Điện thoại: (037)3.876.120

19. Hội Nông dân Huyện Ngọc Lặc

Chủ tịch: Đ/c Vũ Văn Long

Điện thoại: (037)3.871.013

20. Hội Nông dân Huyện Lang Chánh

Chủ tịch: Đ/c Lò Văn Luân

Điện thoại: (037)3.874.237

21. Hội Nông dân Huyện Thường Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lương Xuân Khảnh

Điện thoại: (037)3.873.464

22. Hội Nông dân Huyện Như Thanh

Chủ tịch: Đ/c Lê Văn Lâm

Điện thoại: (037)3.650.426

23. Hội Nông dân Huyện Như Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lô Thị Diễn

Điện thoại: (037)3.878.065

24. Hội Nông dân Huyện Quan Hóa

Chủ tịch: Đ/c Vi Ngọc Trung

Điện thoại: (037)3.875.801

25. Hội Nông dân Huyện Quan Sơn

Chủ tịch: Lương Văn Sinh

Điện thoại: (037)3.590.068

26. Hội Nông dân Huyện Bá Thước

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Thẩm

Điện thoại: (037)3.880.619

27. Hội Nông dân Huyện Mường Lát

Chủ tịch: Đ/c Mai Văn Ngọc

Điện thoại: (037)8.997.318

 

Gồm có 4 Ban, Trung tâm và Hội Nông dân 27 huyện, thị, thành phố

I. Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1 - Ban Văn phòng:

                 Chánh Văn phòng: Đ/c Bùi Xuân Thiên

                 Phó Văn phòng: Đ/c Nguyễn Văn Bích

                 Phó Văn phòng: Đ/c Trịnh Văn Tuyên

                 Điện thoại: (037)3.716.487

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Thông tin, tổng hợp phụ vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Quản lý tài sản, tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các Ban, đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện công tác phục vụ, nội vụ cơ quan.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và các công việc cụ thể theo sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan.

- Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ chuẩn bị các báo cáo, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...; soạn thảo, thẩm định nội dung, thể thức các loại văn bản của Hội Nông dân tỉnh trước khi trình ký và phát hành; tổ chức in, sao và phát hành văn bản.

 - Theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân.

- Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra hướng dẫn, theo dõi và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.

- Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan và hoạt động thường xuyên của các ban, trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh theo quy định; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị.

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của cơ quan tỉnh Hội.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.


 2 -   Ban Tổ chức – Kiểm tra

Trưởng ban: Đ/c Vũ Thị Thanh Xuân

Phó ban: Đ/c Nguyễn Trọng Thành

Phó ban: Đ/c Phạm Văn Huấn

Điện thoại: (037)3.850.440

a. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hệ thống Hội.

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ về công tác trợ giúp pháp lý, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu, giúp việc Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác cán bộ: Tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, đề bạt, quản lý cán bộ; xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

- Tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; tham mưu hiệp y với cấp ủy về công tác cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân cấp huyện.

- Tham mưu, hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp. Định hướng nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quân sự cơ quan.

- Hướng dẫn và tham mưu công tác Thi đua – Khen thưởng và kỷ luật trong hệ thống Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở.

- Tham mưu kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội.

- Phối hợp với các ban, đơn vị kiểm tra việc triển khai các chương trình, dự án của Hội theo quy định.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội; tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu.

- Tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tư vấn, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, hội viên nông dân.

- Tham mưu thực hiện các chương trình phối hợp có liên quan đến công tác tổ chức; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Sở Tư pháp…).

- Phụ trách công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Thư ký cho thành viên các Ban chỉ đạo tỉnh (Thường trực phụ trách Ban).

- Thực hiện công tác văn phòng, thư ký của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội.

 

3 - Ban Tuyên giáo: 

Trưởng ban: Đ/c Vũ Tiến Dũng 

Phó ban: Đ/c Lê Tuấn Anh

Điện thoại: (037)3.850.437


a. Chức năng:

- Nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để phản ánh, tham mưu kịp thời với các cấp Hội có biện pháp giải quyết.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống Hội.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng – an ninh; công tác dân tộc, tôn giáo.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho hội viên nông dân. Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để tham mưu giải pháp kịp thời.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng – an ninh; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia giữ gìn và bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh biên giới, biển đảo. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên. Biên tập đề cương tuyên truyền, bản tin, tài liệu sinh hoạt cho hội viên. Quản lý và phát triển Website của Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông để giới thiệu các hoạt động của Hội, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo.

- Tham mưu triển khai các chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục (Sở Văn hoá- Thể thao & du lịch, Sở Tài nguyên & Môi trường, Hội Khuyến học tỉnh, Công an, Bộ đội biên phòng, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh…).

- Hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong cán bộ, hội viên (Tổ chức các hội thi, hội diễn: Kiến thức nhà nông, Cúp bóng chuyền Bông lúa vàng, Tiếng hát đồng quê, Thôn nữ giỏi giang duyên dáng...).

- Chỉ đạo công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Hội.

- Tham mưu cho Thường trực, phối hợp với các ban chuyên môn, đấu mối thu thập số liệu, chuẩn bị nội dung về việc phát ngôn với báo chí.

- Thư ký, giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (Thường trực phụ trách Ban).

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội.

 

4 - Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Thư

Phó ban: Đ/c Đỗ Đức Lợi 

Điện thoại: (037)3.850.441


a. Chức năng:

- Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội.

- Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế xã hội, dân số, gia đình; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu ký kết và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Hướng dẫn xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

- Tham mưu với Ban Thường vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, với các sở, ban, ngành của tỉnh để phát triển kinh tế nông nghiệp và các vấn đề xã hội ở nông thôn.

- Xây dựng các mô hình công tác xã hội, dân số, gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc lĩnh vực xã hội, dân số, gia đình.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai các chương trình, đề án, dự án về xã hội, dân số, gia đình như: Xóa đói, giảm nghèo; ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; y tế; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; an toàn lao động; phòng chống lao, HIV- AIDS; giáo dục nâng cao nhận thức và bài trừ các hủ tục lạc hậu ở nông thôn…

- Tham mưu thực hiện các chương trình phối hợp với các đơn vị được giao (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; Sở Công thương; Bảo hiểm xã hội;…).

- Quản lý, theo dõi chương trình vốn vay của nông dân với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội; các dự án quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho nông dân.

- Thư ký, giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (Thường trực phụ trách Ban).

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội.

 

5 - Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

Giám đốc: Đ/c Bùi Thị Ngọc

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Vinh 

Phó Giám đốc: Đ/c Lê Thị Hà

Điện thoại: (037)3.850.436

a. Chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ nông dân là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động trực tiếp hỗ trợ nông dân về: Vốn; vật tư nông nghiệp, cây giống, con giống; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế xã hội nông thôn; tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho nông dân; hướng dẫn và vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; liên kết với các doanh nghiệp tập trung xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn kết nối cung cầu; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; kết nối tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác để phục vụ hội viên, nông dân và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Trung tâm.

b. Nhiệm vụ:

 * Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

* Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân:

- Phối hợp với các nhà khoa học, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, điện và các nghề tiểu thủ công nghiệp cho nông dân.

- Hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm tổ chức lại sản xuất, tích tụ ruộng đất theo mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Thông qua nguồn vốn vay ngân hàng, quỹ Hỗ trợ nông dân và liên kết với các doanh nghiệp tập trung xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tổ hợp tác và hợp tác xã, đưa các cây trồng, vật nuôi chủ lực vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng yêu cầu hội nhập và cải thiện cuộc sống cho nông dân.

- Thực hiện các chương trình phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để cung ứng vật tư, phân bón, máy nông nghiệp trả chậm không lãi cho nông dân đầu tư vào sản xuất.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý để nông dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật; mở rộng dịch vụ thông tin giúp nông dân tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiến thức thị trường.

* Thực hiện hoạt động đào tạo nghề cho nông dân:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng về số lượng, chất lượng, cơ cấu theo ngành nghề và trình độ đào tạo theo hướng chuẩn hóa. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các Trung tâm. Huy động các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người lao động có tay nghề cao, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để họ tham gia dạy nghề cho nông dân.

- Khảo sát, xác định nhu cầu học nghề của nông dân, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công ty xuất khẩu lao động để xây dựng kế hoạch dạy nghề. Đa dạng các hình thức dạy nghề, dạy nghề sơ cấp, dạy nghề thường xuyên, dạy nghề tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dạy nghề tại địa phương...

- Liên kết với các nhà khoa học, các doanh nghiệp để đào tạo nghề cho nông dân (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...) theo tiêu chuẩn học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng hoặc dạy nghề tại chỗ theo hình thức “ cầm tay chỉ việc”) cho các đối tượng là hội viên, nông dân trực tiếp làm nông nghiệp.

- Chủ động, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để có kế hoạch đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm cho nông dân sau học nghề tại các doanh nghiệp. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho nông dân gắn với mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm thu hút vốn đầu tư hoạt động phát triển sản xuất, nghiêm cứu khoa học, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

- Quản lý, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của Trung tâm với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội giao.

6. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Đình Tuấn – PCT TT HND tỉnh

Phó Trưởng ban: Đ/c Bùi Thị Ngọc – GĐ TT HTND HND tỉnh

 

Quỹ Hỗ trợ nông dân là đơn vị có tư cách pháp nhân, có điều lệ, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động tuân thủ theo Thông tư 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính và các quy định của Đảng, Nhà nước.

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh do Ban Thường vụ tỉnh Hội trực tiếp chỉ đạo hoạt động (hoạt động nghiệp vụ gắn với hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân).

a. Chức năng:

- Tham mưu Ban Thường vụ xây dựng, quản lý, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân; phối họp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế giúp nông dân tạo vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Giúp Ban Thường vụ điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; tham mưu ký kết và triển khai chương trình phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.

 b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban thường vụ công tác điều hành, quản lý vốn, tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân và quản lý phí ủy thác theo đúng quy định của nhà nước; tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương trình phối hợp tạo vốn cho nông dân.

 - Triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ về tăng trưởng nguồn vốn và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và Trung ương Hội về xây dựng phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân và các hoạt động tạo vốn khác đến cán bộ, hội viên, nông dân.

- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương giao; huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với các hình thức ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác (toàn phần hoặc từng phần) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho các hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tham quan trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hộ vay. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, hoạt động của Hội Nông dân cấp xã về các nội dung liên quan đến Quỹ hỗ trợ nông dân; tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.

- Tổ chức thẩm định, tái thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của người vay và thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định.

-  Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ vốn khác do Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp giao.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ tỉnh Hội giao.

 

II - Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

Chủ tịch: Đ/c Kim Ngọc Lưỡng

Điện thoại: (037)6.252.379

2. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Doãn Văn Đạt

Điện thoại: (037)3.767.942

3. Hội Nông dân Thị xã Sầm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Phạm Gia Ất

Điện thoại: (037)3.822.131

4. Hội Nông dân Huyện Nga Sơn

Chủ tịch: Đ/c Mai Trọng

Điện thoại: (037)3.872.170

5. Hội Nông dân Huyện Hà Trung

Chủ tịch: Đ/c Mai Đức Sơn

Điện thoại: (037)3.836.353

6. Hội Nông dân Huyện Hậu Lộc

Chủ tịch: Đ/c Ngọ Văn Thành

Điện thoại: (037)3.831.278

7. Hội Nông dân Huyện Hoằng Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: (037)6.252.379

8. Hội Nông dân Huyện Tĩnh Gia

Chủ tịch: Đ/c Lê Ngọc Ngân

Điện thoại: (037)3.861.543

9. Hội Nông dân Huyện Quảng Xương

Chủ tịch: Đ/c Phạm Thị Thu

Điện thoại: (037)3.863.116

10. Hội Nông dân Huyện Nông Cống

Chủ tịch: Đ/c Lê Anh Nhất

Điện thoại: (037)3.839.544

11. Hội Nông dân Huyện Đông Sơn

Chủ tịch: Đ/c Phạm Trọng Thanh

Điện thoại: (037)3.820.096

12. Hội Nông dân Huyện Thiệu Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Xuân Lai

Điện thoại: (037)3.842.143

13. Hội Nông dân Huyện Triệu Sơn

Chủ tịch: Đ/c Lê Xuân Trường

Điện thoại: (037)3.867.591

14. Hội Nông dân Huyện Yên Định

Chủ tịch: Đ/c Trịnh Quốc Dũng

Điện thoại: (037)3.869.106

15. Hội Nông dân Huyện Vĩnh Lộc

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lam

Điện thoại: (037)3.870.140

16. Hội Nông dân Huyện Thạch Thành

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: (037)3.877.385

17. Hội Nông dân Huyện Thọ Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lê Tất Vang

Điện thoại: (037)3.833.278

18. Hội Nông dân Huyện Cẩm Thủy

Chủ tịch: Đ/c Trịnh Huy Phương

Điện thoại: (037)3.876.120

19. Hội Nông dân Huyện Ngọc Lặc

Chủ tịch: Đ/c Vũ Văn Long

Điện thoại: (037)3.871.013

20. Hội Nông dân Huyện Lang Chánh

Chủ tịch: Đ/c Lò Văn Luân

Điện thoại: (037)3.874.237

21. Hội Nông dân Huyện Thường Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lương Xuân Khảnh

Điện thoại: (037)3.873.464

22. Hội Nông dân Huyện Như Thanh

Chủ tịch: Đ/c Lê Văn Lâm

Điện thoại: (037)3.650.426

23. Hội Nông dân Huyện Như Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lô Thị Diễn

Điện thoại: (037)3.878.065

24. Hội Nông dân Huyện Quan Hóa

Chủ tịch: Đ/c Vi Ngọc Trung

Điện thoại: (037)3.875.801

25. Hội Nông dân Huyện Quan Sơn

Chủ tịch: Lương Văn Sinh

Điện thoại: (037)3.590.068

26. Hội Nông dân Huyện Bá Thước

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Thẩm

Điện thoại: (037)3.880.619

27. Hội Nông dân Huyện Mường Lát

Chủ tịch: Đ/c Mai Văn Ngọc

Điện thoại: (037)8.997.318