Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 488 KH/HNDT 14/11/2019 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Số 489 KH/HNDT 14/11/2019 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Số 460 KH/HNDT 01/11/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-Q/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW, các kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XII)
Số: 3970/2017/QĐ-UBND 18/10/2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC PHONG TRÀO GIỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
18/10/2019 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2017 – 2019. Phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2022
18/10/2019 Đề cương Hướng dẫn trang trí Hội nghị SXKD giỏi
Số 192/2019/NQ-HĐND 16/10/2019 NGHỊ QUYẾTCỦA HĐND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025
Số: 439- CTHĐ/HNDT 15/10/2019 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII)
Số 429 - KH/HNDT 11/10/2019 KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá thực trạng việc phối hợp với các doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh giai đoạn 2013-2019
11/10/2019 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả việc phối hợp với các doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh giai đoạn 2013-2019
Số: 401 - KH/HNDT 04/10/2019 KẾ HOẠCH Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, thị, thành phố giai đoạn 2017 - 2019 và cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.
HD 401 HD/HNDT 25/09/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019)
HD 402 HD/HNDT 25/09/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2019
Đề cương 25/09/2019 Đề cương Tuyên truyền 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
KH 358/KH/HNDT 05/09/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh
1 2 3 4 5 6