Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 493 - CV/HNDT 08/09/2021 V/v thực hiện Công điện khẩn của UBND tỉnh về sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn.
Số 484 - KHHĐ/HNDT 06/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”
Số 487- KHHĐ/HNDT 06/09/2021 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số 485 - KHHĐ/HNDT 06/09/2021 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Số: 486 -CV/HNDT 06/09/2021 V/v tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý III, năm 2021 theo hình thức trực tuyến
Số 482 - CV/HNDT 06/09/2021 V/v phối hợp tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trẻ em
Số: 472 -CV/HNDT 30/08/2021 Về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số: 466 - CV/HNDT 27/08/2021 Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Số: 455 -HD/HND 25/08/2021 HƯỚNG DẪN Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Số 447 -KH/HNDT 23/08/2021 KẾ HOẠCH Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII)
Số: 443-CV/HNDT 20/08/2021 Về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.
Số 439 -CV/HNDT 18/08/2021 V/v báo cáo nhanh kết quả tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Số: 431- HD/HNDT 12/08/2021 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Số 314 -CV/HNDT 03/08/2021 V/v thực hiện Chương trình chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số 404 CV/HNDT 31/07/2021 Về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị 40 và Kết luận số 06 của BBT gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn.
1 2 3 4 5 6