Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Đơn vị trực thuộc

100%

Gồm có 4 Ban, 01 Trung tâm và Hội Nông dân 27 huyện, thị, thành phố

 

I. Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1 - Văn phòng:

                 Chánh Văn phòng: Đ/c Bùi Xuân Thiên

                 Phó Văn phòng: Đ/c Nguyễn Văn Bích

                 Phó Văn phòng: Đ/c Trịnh Văn Tuyên

                 Điện thoại: (037)3.716.487

a. Chức năng:

- Tham mưu giúp BCH, trực tiếp là BTV,Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

- Phục vụ các hoạt động của BCH, BTV, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Quản lý tài sản, tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị trực thuộc.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và các công việc cụ thể theo sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác văn thư - lưu trữ. Soạn thảo, thẩm định nội dung, thể thức các loại văn bản trước khi trình ký và phát hành; tổ chức in, sao và phát hành văn bản.

- Tham mưu cho BCH, BTV tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của cơ quan; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của BTV, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan và hoạt động thường xuyên của các ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh theo quy định.

- Tham mưu các chương trình phối hợp và tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh hội chuẩn bị nội dung, thực hiện phát ngôn báo chí.

- Thực hiện công tác quân sự của cơ quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BTV và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.


 2 -   Ban Xây dựng Hội

Trưởng ban: Đ/c Vũ Thị Thanh Xuân

Phó ban: Đ/c Phạm Văn Huấn

Điện thoại: (037)3.850.440

a. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, BCH, BTV,Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội Nông dân các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, kỷ luật trong hệ thống Hội.

- Tham mưu, giúp việc BTV về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu, giúp việc Đảng đoàn, BCH, BTV, Thủ trưởng cơ quan Tỉnh hội về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ như: Tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

- Tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp.

- Tham mưu kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn, thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân.

- Tham mưu các chương trình phối hợp và tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu, hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.

- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với các ban, đơn vị kiểm tra việc triển khai các chương trình, dự án của Hội theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu, thực hiện công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

- Thực hiện công tác văn phòng của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BTV và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

 

3 - Ban Tuyên giáo: 

Trưởng ban: Đ/c Vũ Tiến Dũng 

Phó ban: Đ/c Lê Tuấn Anh

Điện thoại: (037)3.850.437


a. Chức năng:

- Tham mưu giúp ban thường vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống Hội.

- Nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để phản ánh, tham mưu kịp thời với các cấp Hội có biện pháp giải quyết.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng – an ninh; công tác dân tộc, tôn giáo; khoa học và công nghệ; tài nguyên, môi trường.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội …; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, chính trị, tư tưởng, văn hóa và nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để tham mưu giải pháp kịp thời.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng – an ninh; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia giữ gìn và bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh biên giới, biển đảo. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn.

- Tham mưu cho BTV chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các nội dung và giải pháp về công tác dân tộc, tôn giáo.

- Tham mưu các nội dung về hoạt động khoa học và công nghệ, tài nguyên, môi trường.

- Tham mưu thực hiện công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên. Biên tập đề cương tuyên truyền, bản tin, tài liệu sinh hoạt cho hội viên. Quản lý và phát triển website của Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông để giới thiệu các hoạt động của Hội, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong cán bộ, hội viên, nông dân.

- Tham gia các chương trình phối hợp và ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Phối hợp với Văn phòng đấu mối, chuẩn bị nội dung làm việc với Báo chí theo yêu cầu của Thường trực.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của BTV, Thường trực Tỉnh hội.

 

4 - Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Thư

Phó ban: Đ/c Đỗ Đức Lợi 

Điện thoại: (037)3.850.441


a. Chức năng:

- Tham mưu cho BCH, BTV phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch tham gia phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội.

- Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, dân số, gia đình; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho BTV tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, với các sở, ban, ngành của tỉnh để phát triển kinh tế nông nghiệp và các vấn đề xã hội ở nông thôn.

- Tham mưu, đề xuất với BTV và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về xã hội, dân số, gia đình như: Giảm nghèo, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống lao, giáo dục nâng cao nhận thức và bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội ở nông thôn.v.v..

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, kinh tế hợp tác (hợp tác xã, tổ hợp tác); tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

- Xây dựng các mô hình công tác xã hội, dân số, gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc lĩnh vực xã hội, dân số, gia đình.

- Tham gia các chương trình phối hợp và ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu quản lý, theo dõi chương trình vốn vay của nông dân với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác; các dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho nông dân.

- Tham mưu quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

 

5 - Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

Giám đốc: Đ/c Bùi Thị Ngọc

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Vinh 

Điện thoại: (037)3.850.436

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh được thành lập theo tinh thần Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Định hướng Trung tâm sẽ chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập thành đơn vị sự nghiệp bảo đảm tự chủ về tài chính theo lộ trình phù hợp để trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân theo đúng tinh thần Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 - NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

- Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm sẽ trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân như: Hỗ trợ nông dân về vốn của các chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế, xã hội; vật tư nông nghiệp, cây giống, con giống; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, dạy nghề, giải quyết việc làm; liên kết với các doanh nghiệp tập trung xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn kết nối cung cầu; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; kết nối tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

- Tham gia các chương trình phối hợp và ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ.

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

6. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân:

Trưởng ban: Đ/c Hà Thị Lan Hương – PCT TT HND tỉnh

Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Thư – Trưởng ban KT-XH HND tỉnh

- Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân

6.1. Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam là Quỹ đặc thù được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập và cấp ngân sách bổ sung nguồn vốn hàng năm theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ HTND là công cụ, phương tiện, điều kiện để tập hợp, vận động đông đảo hội viên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông thôn.v.v..   

Quỹ HTND có tư cách pháp nhân: Có Điều lệ, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính và các quy định của Đảng, Nhà nước.

 Hoạt động nghiệp vụ Quỹ HTND gắn với hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội.

6.2. Tổ chức bộ máy, quản lý, điều hành:

- BTV Hội Nông dân: Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Quỹ HTND cùng cấp và cấp dưới.

- Ban Điều hành Quỹ HTND: Là cơ quan tham mưu, giúp BTV Hội Nông dân thực hiện quản lý, điều hành hoạt động Quỹ. Ban Điều hành Quỹ HTND gồm: Trưởng ban, phó trưởng ban, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, kế toán, thủ quỹ. Cán bộ Quỹ HTND gồm: Cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ chuyên trách do BTV Hội Nông dân phân công.

- Ban Kiểm soát Quỹ HTND: Là cơ quan giúp việc BTV Hội Nông dân tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của Quỹ nhằm đảm bảo hoạt động đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và quy định của pháp luật. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ HTND hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do BTV Hội Nông dân quyết định bổ nhiệm. 

- Ban Vận động Quỹ HTND: Do cấp ủy cùng cấp ra quyết định thành lập. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, BTV Hội Nông dân tham mưu, đề xuất cho cấp ủy về nhân sự, số lượng thành viên cho phù hợp.

 

II - Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Đức Hòa

Điện thoại: (037)6.252.379

2. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Doãn Văn Đạt

Điện thoại: (037)3.767.942

3. Hội Nông dân Thị xã Sầm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Phạm Gia Ất

Điện thoại: (037)3.822.131

4. Hội Nông dân Huyện Nga Sơn

Chủ tịch: Đ/c Mai Trọng

Điện thoại: (037)3.872.170

5. Hội Nông dân Huyện Hà Trung

Chủ tịch: Đ/c Mai Đức Sơn

Điện thoại: (037)3.836.353

6. Hội Nông dân Huyện Hậu Lộc

Chủ tịch: Đ/c Ngọ Văn Thành

Điện thoại: (037)3.831.278

7. Hội Nông dân Huyện Hoằng Hóa

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: (037)6.252.379

8. Hội Nông dân Huyện Tĩnh Gia

Chủ tịch: Đ/c Lê Ngọc Ngân

Điện thoại: (037)3.861.543

9. Hội Nông dân Huyện Quảng Xương

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Linh

Điện thoại: (037)3.863.116

10. Hội Nông dân Huyện Nông Cống

Chủ tịch: Đ/c Phạm Thị Quyết

Điện thoại: (037)3.839.544

11. Hội Nông dân Huyện Đông Sơn

Chủ tịch: Đ/c Bùi Thị Loan

Điện thoại: (037)3.820.096

12. Hội Nông dân Huyện Thiệu Hóa

Chủ tịch: Đ/c Trần Trung Kiên

Điện thoại: (037)3.842.143

13. Hội Nông dân Huyện Triệu Sơn

Chủ tịch: Đ/c Lê Xuân Trường

Điện thoại: (037)3.867.591

14. Hội Nông dân Huyện Yên Định

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Hồ

Điện thoại: (037)3.869.106

15. Hội Nông dân Huyện Vĩnh Lộc

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lam

Điện thoại: (037)3.870.140

16. Hội Nông dân Huyện Thạch Thành

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: (037)3.877.385

17. Hội Nông dân Huyện Thọ Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lê Tất Vang

Điện thoại: (037)3.833.278

18. Hội Nông dân Huyện Cẩm Thủy

Chủ tịch: Đ/c Trịnh Huy Phương

Điện thoại: (037)3.876.120

19. Hội Nông dân Huyện Ngọc Lặc

Chủ tịch: Đ/c Vũ Văn Long

Điện thoại: (037)3.871.013

20. Hội Nông dân Huyện Lang Chánh

Chủ tịch: Đ/c Lò Văn Luân

Điện thoại: (037)3.874.237

21. Hội Nông dân Huyện Thường Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lê Anh Tuấn

Điện thoại: (037)3.873.464

22. Hội Nông dân Huyện Như Thanh

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại: (037)3.650.426

23. Hội Nông dân Huyện Như Xuân

Chủ tịch: Đ/c Lô Thị Diễn

Điện thoại: (037)3.878.065

24. Hội Nông dân Huyện Quan Hóa

Chủ tịch: Đ/c Trần Đức Du

Điện thoại: (037)3.875.801

25. Hội Nông dân Huyện Quan Sơn

Chủ tịch: Lương Văn Sinh

Điện thoại: (037)3.590.068

26. Hội Nông dân Huyện Bá Thước

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Thẩm

Điện thoại: (037)3.880.619

27. Hội Nông dân Huyện Mường Lát

Chủ tịch: Đ/c Lộc Văn Hiến

Điện thoại: (037)8.997.318